Wskutek tego zmienia się stopniowo skład genetyczny

Zastanówmy się, w jakich warunkach dobór naturalny przestałby działać w po-pulacjach ludzkich? Stałoby się to tylko wówczas, gdyby wszyscy ludzie w zupełnie identycznym stopniu mogli przejawiać swą zdolność rozrodczą. Taki jednak przypadek nie zachodzi i z pewnością nigdy nie zajdzie. Wiele osobników w ogóle nie ma potomstwa, inne mają je w różnej ilości. Innymi słowy, nie wszyscy ludzie w jednako-wym stopniu są w stanie przekazywać swoje geny na następne pokolenia.

Wskutek tego zmienia się stopniowo skład genetyczny populacji, zmienia się, jak mówimy, jej pula genowa, a to przecież warunkuje działanie doboru. W społeczeń-stwach zachodnich tylko jedna piąta lub nawet jedna szósta z całej populacji każdej generacji wytwarza połowę osobników następnego pokolenia.

Jak pisze A. G. Motulsky, dobór naturalny u człowieka ma dwa zasadnicze aspekty: różną rozrodczość i różną śmiertelność. Jedne z genów wpływających na różną, rozrodczość powodują zaburzenia w normalnej produkcji gamet, tj. jaj i plemników,, albo powodują śmierć zarodka w różnych okresach jego rozwoju embrionalnego aż do momentu urodzenia. Inne znów geny, oddziałując na psychikę osobnika, mogą być powodem hamowania akcji rozrodczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>