W społeczeństwach zachodnich śmiertelność spowodowana gruźlicą

Ponieważ jednak odporność na schorzenia zakaźne jest ściśle swoista, dlatego musiała się wytwarzać odrębnie odporność na różne choroby zakaźne. Organizm może być np. odporny genetycznie na zakażenia zarazkami dżumy, a nie wykazywać żadnej odporności dziedzicznej na zakażenie zarazkami powodującymi inne schorzenia. Stąd więc, gdy jakaś populacja ludzka styka się po raz pierwszy z jakąś chorobą zakaźną, przebieg jej może być gwałtowny i powoduje bardzo znaczną śmiertelność,, podczas gdy w populacjach, które wielokrotnie w ciągu setek lat stykały się z zarazkami tej choroby, wiele osobników wykazuje odporność i choroba ma przebieg łagodny.

Podam kilka interesujących przykładów. W społeczeństwach zachodnich śmiertelność spowodowana gruźlicą uległa zmniejszeniu jeszcze w tych czasach, w których nie nano prątka gruźlicy ant

•odpowiednich metod leczenia. Wiadomo natomiast, że gdy Indianie w rezerwacie Saskatchewan zetknęli się po raz pierwszy z gruźlicą w 1890 r., śmiertelność wynosiła w ciągu jednego roku ok. 10% ¦całej populacji. Znaczenie dziedzicznej odporności na gruźlicę stwierdzono doświadczalnie na zwie-rzętach laboratoryjnych, np. na królikach. Stosując dobór sztuczny udało się otrzymać szczepy •odporne i wrażliwe na zakażenie prątkami gruźliczymi. W przypadku odporności polega ona na dziedzicznej zdolności organizmu do fagocytozy prątków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>