Wynik tego doświadczenia

Oznaczmy sobie gen recesywny jednej rasy przez a, gen recesywny drugiej rasy przez b. Normalnymi, dominującymi allelami tych genów u much dzikich są geny A i B. Muchy jednej rasy mają genotyp aaBB, muchy rasy drugiej A Abb. Wskutek skrzyżowania jednej rasy z drugą powstają heterozygoty AaBb, które mając fenotyp much dzikich dawały się łatwo odróżnić od much aaBB i AAbb. W doświadczalnej hodowli much obu ras usuwano wszystkie muchy o fenotypie dzikim, czyli heterozygoty AaBb. Przekonano się, że z biegiem czasu ilość powstających heterozygot malała, czyli że zaczął się tworzyć mechanizm izolujący rozrodczo obie wyjściowe rasy much.

dalej

Dla biologa

Dla biologa bardzo zachęcająca jest koncepcja znanego paleoantropologa angiel- skiego Le Gros Clarka, a także i uwagi, które na temat ewolucji człowieka wypowiada genetyk Dobzhansky. W ogóle wydaje się, że dotychczas paleoantropologia w zbyt małym stopniu uwzględniała zdobycze genetyki, które okazują się bardzo pomocne w rozważaniu genezy naszego rodowodu.

Musimy pamiętać, że obecnie żyjący człowiek, mimo zróżnicowania na rasy i po-pulacje, reprezentuje tylko jeden gatunek. Żadna rasa ludzka nie jest bowiem w sto-sunku do innych systemem genetycznie zamkniętym, gdyż przedstawiciele różnych

dalej

Ewolucyjne powstanie rodu ludzkiego

Współczesnemu czytelnikowi trudno zdać sobie sprawę, jak wiele oporów musiała przezwyciężyć nauka, nim wreszcie ewolucja człowieka została przyjęta jako fakt nie podlegający wątpliwości. Należy pamiętać, że każda bardziej liberalna próba inter-pretacji tekstu Biblii spotykała się z licznymi sprzeciwami.

Darwin opierał się w swych dowodach świadczących o ewolucji człowieka na anatomii porównawczej i embriologii. Dowody z serologii były wówczas jeszcze nie znane, a dowody paleontologiczne były nie tylko bardzo skąpe, ale także fałszywie komentowane.

dalej