W USA

W USA, największym producencie roślin transgenicznych, miał miejsce wzrost areału uprawy wszystkich roślin transgenicznych (oprócz kukurydzy GM). W Kanadzie spadek powierzchni upraw dotyczył zmniejszenia areału transgenicznego rzepaku. Największy wzrost areału w Chinach dotyczy upraw bawełny genetycznie zmodyfikowanej. W 2000 r. w Europie Centralnej w takich krajach jak w Bułgarii i w Rumunii komercyjnie uprawiano transgeniczne rośliny, tj. soję, ziemniaki i kukurydzę. W 1999 r. na Ukrainie uprawiano ziemniaki genetycznie zmodyfikowane. Brakuje natomiast danych czy uprawiano je w 2000 r. Z krajów Unii Europejskiej w Portugalii wycofano się z upraw transgenicznych. W niewielkiej ilości uprawiano rośliny transgeniczne także w Hiszpanii, Niemczech i Francji.

dalej

Zgodnie z tym możemy stwierdzić

Zgodnie z tym możemy stwierdzić, że wiele procesów i technologii jest błędnie zaliczanych do biotechnologii, a także, że szereg technologii zachodzących od bardzo dawna w przyrodzie – kontrolowanej przez człowieka – to właśnie biotechnologie. Również możemy określić, co jest „naturalnym”, a co nie jest naturalnym procesem biologicznym. Przykładowo: klonowanie zwierząt z zarodków, zapłodnienie in vitro, choroba wściekłych krów (BSE) i pochodna – choroba Kreutzfelda-Jacoba, nie mogą być uznane za „biotechnologię”, ale de facto są nader ściśle z nią związane.

dalej

Nastąpił proces selekcji

Nastąpił proces selekcji doprowadzający do coraz bardziej posuwającej się eliminacji osobników krzyżujących się międzyrasowo czyli, innymi słowy, selekcja prowadziła do coraz ściślejszej izolacji rozrodczej obu ras.

Proces specjacji najlepiej obrazuje schemat zaczerpnięty z książki Dobzhansky’ego (ryc. 296). Pionowa, gruba strzałka po lewej stronie oznacza oś czasu, który upływa w miarę posuwania się ku górze schematu. Splecione gałązki tworzą jakby jeden pień – gatunek macierzysty. Każda z gałązek przedstawia jedną populację. Liczne odgałęzienia splatające poszczególne gałązki ze sobą oznaczają wymianę genów między populacjami, które nie są rozrodczo odizolowane od siebie. Przez długi okres, na naszej rycinie aż do poziomu oznaczonego linią A, wszystkie populacje tego gatunku są genetycznie mało zróżnicowane. Natomiast w okresie zawartym między liniami A i B zauważymy, że ogół populacji zaczyna się rozdzielać na dwie grupy przedstawiające dwie powstające rasy geograficzne. Przekrój poprzeczny przez gatunek daje na poziomie A obraz zgrupowanych blisko siebie populacji. Oznacza to,

dalej

Kierunki ortogenetyczne

Niektórzy z badaczy usiłowali w inny sposób niż de Vries wyjaśnić szybkość przemian ewolucyjnych. Zakładali oni mianowicie, że zmienność nie jest bezkierunkowa lub raczej różnokierunkowa, lecz stanowi szereg zmian biegnących w jednym określonym kierunku. Wskutek tego proces ewolucyjny może przebiegać szybko i nie wymaga tak długich okresów, jak to przyjmowali Darwin i jego zwolennicy. Owe właśnie prądy w ewolucjonizmie noszą miano ortogenezy.

dalej

Paranauka

Paranauka jest obecnie niesłychanie popularna i ma ogromne znaczenie społeczne, jak również ekonomiczne jest łatwa do przekazu społecznego, opiera się na zaufaniu, a nie na faktach, obiecuje efekty uniwersalne i natychmiastowe [na pograniczu cudu, o czym wszyscy marzymy].

Biotechnologia dla rozwoju społeczeństw a jej zastosowania w celach militarnych. Biotechnologia jest taką samą technologią jak każda inna – dlatego jest i będzie stosowana zarówno w celach pokojowych, jak i militarnych czy nawet terrorystycznych. Formami regulacji właściwego jej zastosowania są odpowiednio stanowione normy prawne, np. w postaci Konwencji o broni biologicznej i chemicznej, czy Porozumienia Grupy Australijskiej. Jednakże stanowienie norm prawnych, a ich przestrzeganie i egzekwowanie, to sprawy całkowicie od siebie niezależne.

dalej

Chou Kou Tien

Oprócz tego w latach 1924-1939 w grotach Chou Kou Tien w pobliżu Pekinu odkryto czternaście czaszek osobników różnego wieku i płci, a oprócz nich liczne

sądzą, że znaleziska z Chin i Jawy należy wprawdzie zaliczyć do rodzaju Homo, lecz do odrębnego w tym rodzaju gatunku, a mianowicie erectus. Tak więc człowiek chiński i jawajski nosiłby miano Homo erectus. Pragnąc równocześnie podkreślić różnicę między rasą chińską i jawajską nazywamy pierwszą Homo erectus pekinensis, a formę jawajską Homo erectus erectus, w którym to mianownictwie nazwa trzecia oznacza rasę.

dalej

Zakończenie

Można przyjąć, że to co nazwaliśmy niekonwencjonalnym w biotechnologii, jak ukierunkowana ewolucja, „inżynieria rozpuszczalnikowa” czy nanotechnolo- gia, w wieku XXI będzie z pewnością należeć do podstawowego warsztatu technologicznego, za pomocą którego będą realizowane nowe procesy biotechnologiczne. Uważa się, że rozpiętość skali systemów katalitycznych (od makro- do nano-), ich aktywność, stabilność i warunki funkcjonowania mogą być uzależnione jedynie od potrzeb człowieka, a nie od możliwości technicznych, jak to się dzieje obecnie. Efekty uzyskane w wyniku ukierunkowanej ewolucji nie tylko wybranych molekuł (białek, kwasów nukleinowych), ale także całych organizmów oraz realizowane w zaplanowanym środowisku reakcji, mogą przerosnąć nasze wyobrażenia. Jeśli to nie jest niemożliwe – o czym jeszcze nie wiemy – to drogą ewolucji ukierunkowanej możliwe będzie wytworzenie zwierząt zdolnych do prowadzenia fotosyntezy czy też poruszających się roślin lub innych dziwacznych chimer” (4).

dalej

Monelina

Monelinę, która jest 3000 razy bardziej słodka od sacharozy, wytwarza się już z zastosowaniem modyfikowanych bakterii E. coli i drożdży Saccharomyces ce- revisiae. Natywna monelina zbudowana jest z dwóch fragmentów (łańcuchów po- lipeptydowych), połączonych słabymi wiązaniami niekowalencyjnymi. Łańcuchy te można stosunkowo łatwo rozdzielić, np. ogrzewając roztwór białka powyżej 50°C, co prowadzi do utraty smaku. Mikrobiologiczna monelina jest bardziej stabilna niż białko naturalne i nie traci smaku nawet po ogrzaniu do 100°C, dzięki wprowadzeniu silnego wiązania kowalencyjnego (amidowego), łączącego oba łańcuchy peptydowe.

dalej

Komercjalizacja

Komercjalizacja genetycznie zmodyfikowanych organizmów w Unii Europejskiej – 1. Jaka jest definicja żywności genetycznie zmodyfikowanej (żywności GM) i czy jest tylko jedna definicja?

– 2. Jak przedstawia się komercjalizacja produktów genetycznie zmodyfikowanych na rynkach Unii Europejskiej, w Europie i w innych krajach?

– 3. Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości w zakresie produktów genetycznie zmodyfikowanych?

dalej

Węgry

Na Węgrzech zaawansowane są liczne prace badawcze w zakresie agrobio- technologii. Od 1999 r. obowiązuje węgierskie „prawo genowe”, a obecnie trwają prace nad legislacją szczegółową zgodną z dyrektywami UE. W zakresie biobezpieczeństwa prace prowadzone są przez resorty: środowiska i rolnictwa. Prowadzone są liczne doświadczenia polowe z roślinami transgenicznymi (ku-kurydza, rzepak, winogrona), w 2000 r. rozpoczęto prace rejestracyjne. W wy-niku mniejszego zainteresowania administracji rządowej i oporów społeczeń-stwa w ubiegłym roku nastąpiło znaczne spowolnienie prac z GMO. Dla identy-fikacji GMO wyznaczono 3 laboratoria, ale tylko 1 pracuje i wydaje certyfikaty. Spośród najpilniejszych obecnie zadań wymienia się potrzebę edukacji spo-łecznej.

dalej