Dla biologa

Dla biologa bardzo zachęcająca jest koncepcja znanego paleoantropologa angiel- skiego Le Gros Clarka, a także i uwagi, które na temat ewolucji człowieka wypowiada genetyk Dobzhansky. W ogóle wydaje się, że dotychczas paleoantropologia w zbyt małym stopniu uwzględniała zdobycze genetyki, które okazują się bardzo pomocne w rozważaniu genezy naszego rodowodu.

Musimy pamiętać, że obecnie żyjący człowiek, mimo zróżnicowania na rasy i po-pulacje, reprezentuje tylko jeden gatunek. Żadna rasa ludzka nie jest bowiem w sto-sunku do innych systemem genetycznie zamkniętym, gdyż przedstawiciele różnych

ras nie tylko mogą się z sobą krzyżować, ale w wyniku takich krzyżowań międzyraso- wych otrzymuje się zawsze w pełni płodne potomstwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>